Krwawy księżyc.

"Krwa­wy Księ­życ" to praw­dzi­wa grat­ka dla mi­ło­śni­ków astro­no­mii. Taki widok będą mogli ob­ser­wo­wać miesz­kań­cy USA, Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej, Au­stra­lii i Azji już w nocy z 7 na 8 paź­dzier­ni­ka. Zja­wi­sko to ma zwią­zek z cał­ko­wi­tym za­ćmie­niem Księ­ży­ca. W jego ostat­niej fazie Srebr­ny Glob zmie­ni kolor na czer­wo­ny. Ale jeśli ktoś nie może po­je­chać do USA czy Azji, aby ob­ser­wo­wać za­ćmie­nie, nie po­wi­nien się mar­twić. Już w przy­szłym roku, 28 wrze­śnia, cał­ko­wi­te za­ćmie­nie Księ­ży­ca bę­dzie wi­docz­ne w Pol­sce.